Avis legal

Informació legal

En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), s'informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als usuaris, destinataris del servei, com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

 Identitat - EntitatClub Tenis Valldigna
CIF/NIFG46165387
Adreça postalPtda. Fontetes de Cantus s/n, 46760, Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Telèfon962 82 03 85
Correu electrònicinfo@ctvalldigna.com
Objecte SocialClub de Tenis
Lloc webhttps://ctvalldigna.com/
Dades registals 

Condicions Generals d'ús

L'accés al nostre lloc web/blog (d'ara endavant el "Lloc Web") és lliure i gratuït per a totes les persones, sense que siga necessari subscriure's o contractar previament cap servei proporcionat per la nostra entitat. 

El usuari que utilitze o navegue pel nostre lloc web accepta de manera implícita les condicions d'ús i altres especificacions del present Avís Legal. 

Alertem als usuaris que la nostra entitat es reserva el dret a modificar el nostre Avís Legal sense previ avís. És per això que recomanem consultar aquest text cada vegada que visiteu la nostra web.

Totes aquelles persones que accedisquen al nostre lloc web estan obligades a fer un ús basat en la bona fe, el respecte a la llei i a les obligacions contingudes en el present Avís Legal. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un bon ús de les seues claus d'accés, així com a no introduir continguts injuriosos o calumniosos en el nostre lloc web. Tampoc a bloquejar o danyar de forma temporal o definitiva les funcionalitats, continguts o infraestructura de la web que la perjudiquen en el seu ús.

En cas d'incompliment total o parcial per part de l'usuari de les condicions d'ús o qualsevol altra especificació d'aquest Avís Legal, la nostra entitat es reserva el dret de denegar l'accés al nostre lloc web, sense previ avís a l'usuari infractor, així com la presa de mesures legals en defensa dels nostres interessos.

Propietat Intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de la nostra entitat.

No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web de la nostra entitat, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de la nostra entitat.

No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del logotip de la nostra entitat, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de la nostra entitat.

L'usuari, exclusivament, pot fer ús del material que aparega en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats professionals, comercials o per a incurir en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per part de la nostra entitat.

La nostra entitat vetlarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seues pàgines web i logotip respectivament, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

Compromisos amb l'usuari

La nostra entitat es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions d'aquesta web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. La nostra entitat, com a conseqüència del disposat en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan prompte com tinga coneixement d'aquests errors.

La nostra entitat es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les com a tals i sense el seu consentiment previ, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s'envie als nostres clients, sempre que tinga per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i la nostra entitat, així com el desenvolupament de les tasques d'informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l'empresa.

Compromís de protecció de dades personals

La nostra entitat es compromet a realitzar el tractament de qualsevol dada personal sota l'estricte compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD 2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals (LOPDPGDD). Per a més informació, convidem a tots els usuaris a consultar la nostra Política de privacitat

Incompliments i responsabilitats

La nostra entitat no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual puga incórrer l'usuari en el seu accés al present lloc web i/o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix.

La nostra entitat no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en este lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc web, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de la nostra entitat, pel que no ens fem responsables ni de la informació continguda en ells ni de qualsevol efecte que poguera derivar-se d'aquella informació.

La nostra entitat no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de la nostra entitat, apareguen en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i legalitat del contingut dels enllaços a les webs a les quals es puga accedir des del present lloc web. En definitiva, l'Usuari és l'únic responsable de l'ús que realitze dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el present lloc web.

Legislació Aplicable i Fur Jurisdiccional

Per a qualsevol qüestió legal o relacionada amb els llocs web que depenen de la nostra entitat, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús del present lloc web els Jutjats i Tribunals en base a la competència territorial que corresponga al prestador de serveis de la societat de la informació.

Actualitzat el 31 de març de 2023

Català